KrakenBetting

  1. Home
  2. GDPR
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOVTento dokument "Ochrana osobných údajov" opisuje spôsob, akým nakladáme s informáciami a dátami, ktoré s nami zdieľate, aby sme vám umožnili optimálne využitie našich produktov a služieb poskytovaných prostredníctvom nášho webu. Budeme spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytol / a alebo získané prípadne iným spôsobom, a to na účel stanovený v tejto Ochrane osobných údajov. Zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov alebo na základe právnych predpisov, napr. Celkovým nariadením o ochrane údajov (GDPR).AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME NA, AKÝ ÚČEL A AKO DLHO?

Vaše osobné údaje spracovávame iba v rozsahu určenom konkrétnymi produktmi alebo službami, ktoré vám poskytujeme, alebo na iné účely spracovania, a to nasledovne: Naše produkty a služby poskytujeme prostredníctvom našich webových stránok, však využívanie našich produktov a služieb nevyžaduje registráciu. Na účely registrácie spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu meno (príp. Mena), priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, pohlavie, trvalý pobyt, občianstvo, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčnú adresu, informácie o politicky exponované osobe.

Právnym základom pre takéto spracovanie je plnenie zmluvy pozri súhlas so všeobecnými podmienkami pri nákupe produktu alebo služby. osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Za účelom propagácie našich produktov a služieb, prípadne ďalších oblastí organizujeme najrôznejšie marketingové akcie, na ktorých môžu byť zhotovované vizuálne alebo audiovizuálne záznamy. V rámci týchto činností od vás môžeme získavať údaje v rozsahu meno (príp. Mena), priezvisko, dátum a miesto narodenia, e-mail, telefónne číslo, obľúbený klub v SR, trvalý pobyt, korešpondenčnú adresu a i.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu vašej účasti v našich projektoch a marketingových akciách a následne maximálne 1 rok po jej ukončení.

Podľa ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. O niektorých službách informačných spoločností, v znení neskorších predpisov, vás môžeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky za účelom propagácie našich produktov a služieb aj bez predchádzajúceho súhlasu. obdržaní tohto druhu marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek odmietnuť. Podrobnosti o vašich elektronických kontaktoch s týmto cieľom budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu, za predpokladu, že túto komunikáciu neodmietnete.

Za účelom rozosielanie obchodných oznámení týkajúcich sa našich produktov a služieb môžeme vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, pohlavie, adresa trvalého bydliska, občianstvo, e-mailová adresa, telefónne číslo, transakčné histórie, IP adresa, súbory cookies, údaje o návštevách našich webových stránok, behaviorálne údaje a ďalšie. Takéto spracovanie je založené na vašom súhlasu. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania tohto súhlasu.

Na zabezpečenie funkčnosti našich webových stránok a aplikácií môžeme pracovať s tzv. Súbory cookies. Cookies sú krátke textové súbory, ktoré server umiestňuje do vášho počítača pri načítaní webovej stránky. Právnym základom takéhoto spracovania je plnenie zmluvy pozri súhlas s všeobecnými podmienkami. Osobné údaje budú spracovávané a uchovávať po dobu, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie funkčnosti webových stránok a aplikácií (tj. po dobu niekoľkých dní alebo týždňov, prípadne aj po dobu trvania zmluvného vzťahu, ak je to nutné). Okrem vyššie uvedeného musíme spracovávať a uchovávať vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankový účet, číslo zmluvy, číslo vernostné karty, aj. na účely prípadných otázok a sťažností v budúcnosti. Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme alebo na oprávnenom záujme tretej strany. Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnú pre splnenie tohto účelu, avšak najdlhšie po dobu 10 rokov od začatia zákonné premlčacie lehoty v každom jednotlivom prípade.S KÝM ZDIELAME VAŠE ÚDAJE?

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené tretím osobám, ktoré nám poskytujú administratívnu alebo technickú podporu, tj. Spracovateľom dát. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s poskytovateľmi platobných služieb, s úradmi a orgánmi štátnej správy, s externými partnermi alebo s inými osobami, ktoré však samozrejme podliehajú povinnosti mlčanlivosti. K vašim osobným údajom má prístup len obmedzený počet našich městnanců. Zamestnanci sú povinní považovať vaše osobné údaje, rovnako tak ako informácie o opatreniach prijatých za účelom ich ochrany, za prísne dôverné. Tretie osoby sú oprávnené spracúvať osobné údaje len na základe našich výslovných pokynov.AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA SÚVISIACÉ Z SPRACOVÁVÁNÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, robíte tak úplne dobrovoľne a zároveň máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Ak sú vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu (vrátane profilovanie) alebo na základe oprávneného záujmu, máte tiež právo kedykoľvek podať proti takémuto spracovaniu námietku. Ďalšie vaše práva zahŕňajú: právo na prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, právo na obmedzenie spracovanie, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť proti spoločnosti Poskytovateľa ako správcovi, k Úradu pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ).AKO DLOUHO SPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracovávame po dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná pre splnenie určitého účelu spracovania, tj. Typicky po dobu plnenia zmluvného vzťahu alebo po dobu výslovne požadovanú platnými právnymi predpismi. Ak spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, tieto osobné údaje budú spracovávané len po dobu platnosti súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Ak tak urobíte, prestaneme spracovávať vaše osobné údaje na účely, na ktoré bol súhlas udelený.AKO VYUŽÍVÁME SOCIÁLNÉ SIEŤE?

Naše webové stránky môžu obsahovať funkcie sociálnych médií, ako sú Instagram, Telegram, Messenger, aj. Tieto funkcie môžu zhromažďovať určité informácie o návštevníkoch našich webových stránok, ako je napríklad IP adresa alebo histórie prehliadania a môžu do prehliadačov návštevníkov implementovať súbory cookies. Berte prosím na vedomie, že spracovanie zbieraných údajov sa riadi zásadami prijatými prevádzkovateľovi sociálnych sietí, a preto sa na tieto účely spracovávania nevzťahuje toto ustanovenie Ochrany osobných údajov. Zmeny v spracovávaní osobných údajov. Všetky zmeny, ktoré môžu byť v budúcnosti vykonať v rámci ustanovení o Ochrane osobných údajov, vám budú oznámené prostredníctvom dohodnutých komunikačných kanálov. Odporúčame však, aby ste pravidelne kontrolovali znenie tohto ustanovenia o Ochrane osobných údajov.